Specyficzne Wyzwanie:

Zapewnianie efektywnego mechanizmu do włączenia innowacyjnych oraz zręcznych ekspertów dziedzinowych poprzez obniżenie barier do wejścia na rynek i odkrywania nowych perspektyw biznesowych.

Zasięgi:

Oczekuje się, że we wnioskach zdefiniowane zostanie podejście do zidentyfikowania i przyciągania ekspertów dziedzinowych, których potencjał dziedzinowy i konkurencyjność mogłaby być zwiększona jako użytkownicy zaawansowanych usług HPC, a także mechanizm dotyczący wsparcia finansowego dla osób trzecich, który by adekwatnie stymulował potencjał innowacyjny ekspertów dziedzinowych biorących udział w akcji. Celem przewodnim akcji powinno być przede wszystkim Europejskie inżynierstwo oraz manufaktura ekspertów dziedzinowych.

Wniosek zdefiniuje proces wyboru ekspertów dziedzinowych, dla których zostanie przekazane wsparcie finansowe. Biorąc pod uwagę złożoność projektów powiązanych z zaawansowanymi usługami HPC, takich jak na przykład AI/HPDA, itd. Przeważnie wsparcie finansowe waha się w granicach 50 000-150 000 euro na stronę. Co najmniej 80%  dofinansowania z „the Ju” powinno być przeznaczone dla wspomnianych osób trzecich.

Wyselekcjonowany projekt powinien współpracować z przyszłymi krajowymi centrami kompetencji HPC i pokrewnymi akcjami koordynacyjnymi (Temat EuroHPC-04-2019 w tym planie pracy), jeżeli zostanie wybrane do dofinansowania Cyfrowe Centrum innowacji lub inne dziedzinowo powiązane stowarzyszenie.

„The Ju” uważa, że wnioski wymagające wkładu w wysokości od 8 do 10 milionów euro od niego samego na okres 3 lat pozwolą we właściwy sposób rozwiązać to wyzwanie. Niemniej jednak nie wyklucza to składania i wybierania wniosków w innym okresie lub wysunięcia innych kwot. Tylko jedna propozycja zostanie wyselekcjonowana.

Przewidywany wpływ:

  • Wkład w realizację ogólnych oraz specyficznych celów EuroHPC
  • Polepszenie europejskiej konkurencyjności i produktywności poprzez wspieranie innowacji u ekspertów dziedzinowych poprzez użycie HPC, oraz zapewnianie Europejskiej autonomii technologicznej w tej dziedzinie
  • Poszerzenie bazy użytkowników HPC poprzez przyciąganie nowych użytkowników HPC w różnych domenach aplikacji (z naciskiem, aby skupić się na inżynierii oraz produkcji, lub innym szybko rozwijającym się sektorem ekonomii)
  • Bardziej kompetentne europejskie usługi dostawcze poprzez zaopatrzenie nowych rodzajów usług HPC

Zgodnie z art. 23 ust. 7 zasad uczestnictwa H2020, kwoty, wymienione w art. 204 rozporządzenia finansowego, mogą zostać przekroczone, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów akcji. Ustalenia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego związanego z infrastrukturą i usługami HPC oraz z trwającą akcją Fortissimo wspierającą ekspertów dziedzinowych w manufakturze pokazuje, że koszt tego rodzaju usług HPC jest blisko przekroczenia 60 000 euro i może osiągnąć 150 000 euro.

Proszę odnieść się do załącznika od Planu prac, aby zapoznać się ze stopą finansową i wkładem krajowym w ten temat.

Rozporządzenie Rady 2018/1488 z dnia 28 września 2018 r. Ustanawiające europejskie wspólne przedsięwzięcie na rzecz obliczeń o wysokiej wydajności (EuroHPC) https://eurohpc-ju.europa.eu/documents/Regulation.pdf