Pozyskiwanie funduszy

Pozyskiwanie funduszy to jeden z celów klastra. Za jego pośrednictwem członkowie dowiedzieć się mogą o aktualnych programach, konkursach oraz inicjatywach związanych z dofinansowaniem działalności, rozwoju i badań. Poniżej znajduje się lista aktualnych programów, głównie unijnych, w ramach których przedsiębiorstwa z sektora spożywczego mogą uzyskać pomoc finansową.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program obejmuje podmioty należące do „inteligentnych specjalizacji”, czyli m.in. przemysły spożywcze, rolne, energetyczne i medyczne. Ma on na celu unowocześnienie istniejących oraz wsparcie tworzenia nowych sektorów gospodarki. Skupia się na innowacji, rozwoju, badaniach, rozsądnym wykorzystaniu zasobów oraz trosce o środowisko. Budżet wynosi 8 614,1 mln euro.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Program „Polska Wschodnia 2014-2020” jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Polski, w skład którego wchodzą województwa lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Obejmuje on swoją pomocą małe oraz średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, jednostki naukowe i badawcze oraz zarząd dróg i transportu. Cele to poprawa innowacyjności i konkurencyjności makroregionu Polski Wschodniej, a w szczególności zdynamizowanie rozwoju, poprawa sieci transportowej oraz zwiększenie miejsc pracy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Jest to przedsięwzięcie realizowane częściowo z funduszy europejskich, a częściowo z krajowych, które na celu ma zdynamizowanie rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności rolnictwa i leśnictwa. Fundusze pozyskiwać można na rzecz wdrażania innowacji w rolnictwie (w tym również gospodarki niskoemisyjnej), ochrony ekosystemów (związanych z leśnictwem i rolnictwem oraz rozwoju przedsiębiorstw rolnych itd. Dofinansowania dotyczą sektorów rolnego, spożywczego i leśnego oraz dążą do poprawy ich konkurencyjności. Misją programu jest również poprawa jakości życia na wsiach oraz zróżnicowanie gospodarki tych terenów.

Program Horyzont 2020

Jest to program finansowany ze środków EU, którego celem jest rozwój innowacyjności w całej Europie. Promuje współpracę międzynarodową oraz międzysektorową. Dzieli się na trzy filary, z których jeden – Wyzwania Społeczne – dotyczy kwestii ważnych dla społeczeństwa. W ramach tego zagadnienia, przemysł spożywczy zawiera się w wyzwaniu Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka. Z dofinansowania na rzecz rozwoju przemysłu spożywczego w zakresie produkcji i przetwórstwa korzystać mogą przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe.