Sąd arbitrażowy jest sądem polubownym, który rozwiązuje spory bez interwencji sądu powszechnego, na mocy umowy podpisanej przez strony. Rolę rozstrzygającego pełni Mediator, czyli bezstronny specjalista wybrany przez strony konfliktu, który pośredniczy w negocjacjach mających służyć rozwiązaniu sporu na zasadzie ugody. Ten rodzaj sądu cechuje się szybkim oraz poufnym rozwiązywaniem problemów.

Klaster Spożywczy pełnić może rolę sądu arbitrażowego w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych krajowych oraz zagranicznych dotyczących branży spożywczej.